จำนวนนักเรียน 230 คน
เพียว

ธนัชชา คงอนันต์
タナチャー・コンアナン

ธนัชชา  คงอนันต์
โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์
 
 
ออมสิน

ญาณพัฒน์ ขบวนสาร
ヤナパット・カボワンサン

ญาณพัฒน์  ขบวนสาร
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
 
 
แพรว

ปสุตา เจริญสุข
パッスッター ジャルンスック (プレオ)

ปสุตา  เจริญสุข
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
 
 
มิ่ง

พิพัฒนมงคล บำรุงศรี
ピパッタナムーコン バムルンシー (ミント)

พิพัฒนมงคล  บำรุงศรี
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
 
 
ตะวัน

เพชรตะวันต์ นิรพันธ์
ペッタワン ニーラパン

เพชรตะวันต์ นิรพันธ์
โรงเรียนอัมสัมชันศรีราชา
 
 
เน็ต

ธนเศรษฐ์ จันทร์เวียง
タナセート チャーウィアン

ธนเศรษฐ์  จันทร์เวียง
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
 
 
ปุณปุณ

ปุณยนุช คงสาคร
プンヤヌット コンサーコン

ปุณยนุช คงสาคร
โรงเรียนอัมสัมชันระยอง
 
 
เจแปน

โชติกา เอื้อตระการวิวัฒน์
プンヤヌット コンサーコン

โชติกา เอื้อตระการวิวัฒน์
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
 
 
ฮิคารุ

ฮิคารุ โมโระโฮชิ
マナサナン パンエム

ฮิคารุ  โมโระโฮชิ
ประเทศญี่ปุ่น
 
 
ไบโอ

อชิรญา จันราช
アシラヤー チャンタラー

อชิรญา  จันราช
โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา
 
 
เมจิ

สัตตบงกช รุ่งเมือง
サッタボンク ルンムアン

สัตตบงกช  รุ่งเมือง
โรงเรียนรัตนศึกษา
 
 
พอเพียง

วณิชย์ชญา ชะนะ
ワニチャナー チャナ

วณิชย์ชญา  ชะนะ
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ