กิจวัตรประจำวันของนักเรียนประจำ

05:30 น. ตื่นนอน

 • เก็บที่นอน
 • ทำภารกิจส่วนตัว
 • แต่งกายให้เรียบร้อย

06:40 น. ไปโรงเรียน

 • นำกระเป๋าไปเก็บที่ห้องเรียน

07:00 น. รับประทานอาหารเช้า

คำกล่าวก่อนรับประทานอาหาร

07:20 น. บำเพ็ญประโยชณ์

 • แบ่งพื้นที่ในการทำความสะอาด

07:45 น. เคารพธงชาติ และโฮมรูม

 • นำโทรศัพท์ใส่กล่องหน้าห้องพักครู

08:10 น. เข้าห้องเรียน

 • กิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระวิชา
 • กิจกรรมการเรียนรู้ตามที่โรงเรียนกำหนด

11:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

คำกล่าวก่อนรับประทานอาหาร

12:20 น. เข้าห้องเรียน

 • กิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระวิชา
 • กิจกรรมการเรียนรู้ตามที่โรงเรียนกำหนด

16:40 น. นันทนาการ

 • เปลี่ยนชุดกีฬา
 • ฝึกแถว ฝึกระเบียบ
 • ออกกำลังกาย

17:10 น. รับประทานอาหารเย็น

คำกล่าวก่อนรับประทานอาหาร

17:40 น. ภารกิจส่วนตัว/เรียนภาษาญี่ปุ่น

 • อาบน้ำ ซักผ้า ทำความสะอาด

กรณีมีการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

 • เรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม

18:20 น. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
 • ทำการบ้าน/อ่านหนังสือ
 • ศึกษาค้นึคว้าด้วยตนเอง

19:30 น. ภารกิจส่วนตัว

 • อาบน้ำ ซักผ้า ทำความสะอาด
 • กิจกรรมสัมพันธ์ครอบครัว

ใช้โทรศัพท์/คอมพิวเตอร์ได้

21:00 น. ห้องสันทนาการ

เก็บโทรศัพท์

 • กิจกรรมพัฒนาจิตตปัญญา
 • ประชุมหอพัก/สวดมนต์ (อังคารและพฤหัสบดี)

22:00 น. เตรียมตัวเข้านอน

 • เช็คชื่อ
 • ปิดไฟ

07:30 น. ตื่นนอน

 • เก็บที่นอน
 • ทำภารกิจส่วนตัว
 • แต่งกายให้เรียบร้อย

08:00 น. ไปโรงเรียน

08:10 น. รับประทานอาหารเช้า

คำกล่าวก่อนรับประทานอาหาร

08:30 น. กิจวัตรส่วนตัว

รับโทรศัพท์คืน

 • ทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว
 • ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง

10:00 น. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • ตามที่โรงเรียนกำหนด
 • ตามที่ครูเวรนัดหมาย

12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

คำกล่าวก่อนรับประทานอาหาร

13:00 น. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วันเสาร์

 • ทบทวนการบ้าน และทบทวนบทเรียน

วันอาทิตย์ และวันหยุด

 • เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น
 • ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

17:00 น. รับประทานอาหารเย็น

คำกล่าวก่อนรับประทานอาหาร

17:30 น. นันทนาการ

 • ฝึกแถว ฝึกระเบียบ
 • ออกกำลังกาย

19:00 น. ภารกิจส่วนตัว

 • อาบน้ำ ซักผ้า ทำความสะอาด
 • กิจกรรมสัมพันธ์ครอบครัว

ใช้โทรศัพท์/คอมพิวเตอร์ได้

19:30 น. ห้องสันทนาการ

เก็บโทรศัพท์

 • กิจกรรมสันทนาการ
 • ประชุมหอพัก/สวดมนต์

22:00 น. เตรียมตัวเข้านอน

 • เช็คชื่อ
 • ปิดไฟ

คำกล่าวก่อนรับประทานอาหาร

 • "ข้าวทุกจาน อาหารทุกอย่าง อย่ากินทิ้งขว้าง เป็นของมีค่า ผู้คนอดอยาก มีมากนักหนา สงสารบรรดา เด็กตาดำดำ"
 • "พ่อ แม่ ครับ/ค่ะ ขอบคุณ ครับ/ค่ะ ที่เลี้ยงดู ผม/หนู มา ครับ/ค่ะ"
 • ก่อนรับประทานอาหาร : อาทาดาคิมัส I-TA-DA-KI-MASU
 • หลังรับประทานอาหาร : โกะจิโซะ ซามาเดชิตะ GO-CHI-SOU-SA-MA-DE-SHI-TA

คำทักทายภาษาญี่ปุ่น

 • 06:00 น. เป็นต้นไป : O-HA-YO GO-ZA-I-MA-SU
 • 11:30 น. เป็นต้นไป : KON-NI-CHI-WA
 • 17:00 น. เป็นต้นไป : KON-BAN-WA
 • ก่อนเข้านอน : O-YA-SU-MI-NA-SAI