YANAGAWA JUNOIR HIGH SCHOOL

...กว่าจะเป็นยานากาวา นครศรีธรรมราช...

ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย- ญี่ปุ่น) จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท จากประเทศญี่ปุ่น เห็นคุณภาพของประชากรญี่ปุ่นกับการพัฒนาประเทศที่ลงตัวบนพื้นฐาน ที่ก้าวทันเทคโนโลยีแต่ยังรักษาไว้ซึ่งความเป็นวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สมบูรณ์ จึงมีแนวคิดในการใช้ญี่ปุ่นเป็นฐานในการพัฒนาเยาวชนไทย เพื่อกลับมารับใช้บ้านเกิด ปี พ.ศ.2550 เนื่องในโอกาส 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น ได้เดินทางขอทุนการศึกษาให้นักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบันรวม 300 คน (พ.ศ.2560)

9 เมษายน 2556 โรงเรียนยานากาวา โดย MR.KEN KOGA จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้ลงนามความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับ สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดย ดร.เชาว์ เต็มรักษ์

โรงเรียนยานากาวา จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นได้ลงนามความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับ สมาคมพัฒนาบุคลากร(ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ตามโครงการพัฒนาเยาวชนคนพันธุ์ใหม่ เพื่อสังคมไทยส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากความร่วมมือดังกล่าว ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น) จึงร่วมทุนกับ Mr. Ken Koga ผู้อำนวยการโรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินการสร้างโรงเรียนมัธยมยานากาวา

YANAGAWA JUNOIR HIGH SCHOOL

เส้นทางความสำเร็จ...มัธยมยานากาวา (2559 – 2564)

พิธีจบการศึกษารุ่นที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม 2562 โรงเรียนมัธยมย่านากาวา ได้รับเกียรติจาก Mr. Kaneko … นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองยานากาวา จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร และ Mr.Ken Koga ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนยานากาวา จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับคณะชาวญี่ปุ่นอีก 30 คน

30 มีนาคม 2562 พิธีจบการศึกษานักเรียนรุ่นที่ 1 โรงเรียนมัธยมยานากาวา
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองยานากาวา จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นประธานในพิธี

YANAGAWA JUNOIR HIGH SCHOOL
YANAGAWA JUNOIR HIGH SCHOOL
YANAGAWA JUNOIR HIGH SCHOOL
YANAGAWA JUNOIR HIGH SCHOOL
YANAGAWA JUNOIR HIGH SCHOOL

ยานากาวากับการสร้างคนรุ่นใหม่ นักเรียนรุ่นที่ จำนวน 19 คน

เริ่มจากนักเรียน 16 คนเมื่อวันเปิดเรียนปี พ.ศ.2559 ด้วยการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการไทย-ญี่ปุ่น นำคุณภาพญี่ปุ่นมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสังคมไทย ด้านความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การเคารพ และให้เกียรติตนเองและผู้อื่น ทำให้ผลสัมฤทธิ์เป็นที่พึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง ได้รับความนิยมจากนักเรียนทั่วประเทศ