นายเมธาสิทธิ์ การัยภูมิ

メイターチット・カライプーム
ครูสอนวิชาเทคโนโลยี/การงาน

ทุกปัญหามีทางออก ใช้ชีวิตอย่างมีสติ (Every problem has a solution. Live life consciously)

นางสาววนิดา สายทองอินทร์

ワニダー・サイトーンイン
ครูสอนวิชาแนะแนว/วิชาภาษาไทย/ วิชา PBL

เด็กจะเป็นอย่างที่เราเป็น ไม่ได้เป็นอย่างที่เราสอน

Mr.Amano kenta

天野・健太
ครูสอนวิชาญีปุ่น

鶏口となるも牛後となるなかれ

นางสาววิชิดา ยอดมณีย์

ウィチダー・ヨートマニー
ครูสอนวิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

จะสูงจะต่ำอยู่ที่เราทำตัว จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวเราทำ

นายธีระธาดา รุ่งสุวรรณ

ティラタダー・ルンスワン
ครูสอนวิชานาฏศิลป์

วันนี้มีโอกาสลงมือทำจงทำให้ดีที่สุด ก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ทำ

นางสาวสุธาสินี อนันตกูล

スターシニー・アナンタクン
ครูสอนวิชาศิลปะ

ความท้อแท้และความล้มเหลว เป็นสองก้าวที่สำคัญในการก้าวไปสู่ความสำเร็จ

นายธัญธร นุวรรณ์

タンヤトーン・ヌワット
ครูสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน

นางสาวศรีวิไล เพชรแก้ว

シワイライ・ペットケイ
ครูหอพักหญิง

จงอ่อนโยนแต่อย่าอ่อนแอ

นางสาวกุลชาติ คณะนา

クンラチャート・カナー
ครูสอนวิชาภาษาไทย

การหาความรู้ คือความพยายามที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

นายทรงยศ อ้นทอง

ソン ヨット オン トーン
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

If you believe you can do it,It means that you have done it half already.

นางสาวชิดชนก แซ่เลียว

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

นางสาวอารียา สุภาพ

ครูสอนคณิตศาสตร์