นายเมธาสิทธิ์ การัยภูมิ

メイターチット・カライプーム
ครูสอนวิชาเทคโนโลยี/การงาน

ทุกปัญหามีทางออก ใช้ชีวิตอย่างมีสติ (Every problem has a solution. Live life consciously)

นางสาววนิดา สายทองอินทร์

ワニダー・サイトーンイン
ครูสอนวิชาแนะแนว/วิชาภาษาไทย/ วิชา PBL

เด็กจะเป็นอย่างที่เราเป็น ไม่ได้เป็นอย่างที่เราสอน

Mr.Amano kenta

天野・健太
ครูสอนวิชาญีปุ่น

鶏口となるも牛後となるなかれ

นางสาวพิมพ์รพัทร ทองประเสริฐ

ピムラパット・トーンプラスート
ครูสอนวิชาเทคโนโลยี

การศึกษาไม่ใช่การเตรียมตัวของชีวิต มันคือชีวิตในตัวมันเอง

นางสาววิชิดา ยอดมณีย์

ウィチダー・ヨートマニー
ครูสอนวิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

จะสูงจะต่ำอยู่ที่เราทำตัว จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวเราทำ

นางเกศรา บูเก็ม

ケサーラー・ビューケム
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์

นายธีรยุทธ ทรงอาวุธ

ティーラーユット・ソンアウット
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์

จงมีชีวิตเหมือนพระอาทิตย์ ที่ขึ้นใหม่ได้ทุกวัน

นายสุชาติ นิลสลับ

スチャット・ニングラブ
ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์

อุปสรรรคคือสิ่งที่น่ากลัว ยามเมื่อคุณละสายตาไปจากจุดหมายปลายทาง

นางสาวกนกวรรณ สุขสวัสดิ์

カノックワン・スクサワット
ครูภาษาญี่ปุ่น

ทำให้ดีที่สุด

นายธีระธาดา รุ่งสุวรรณ

ティラタダー・ルンスワン
ครูสอนวิชานาฏศิลป์

วันนี้มีโอกาสลงมือทำจงทำให้ดีที่สุด ก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ทำ

นางสาวสุธาสินี อนันตกูล

スターシニー・アナンタクン
ครูสอนวิชาศิลปะ

ความท้อแท้และความล้มเหลว เป็นสองก้าวที่สำคัญในการก้าวไปสู่ความสำเร็จ

นายจักรพงศ์ วิจิตรประภาวงศ์

ジャカポング・ウィチプラパウォング
ครูสอนวิชาอังกฤษ

“อุปสรรคขวากหนามในชีวิตจริงย่อมมีหนทางเอาชนะ มีเพียงสิ่งที่อยู่ในจินตนาการเท่านั้นที่ไม่อาจเอาชนะได้”