นายจิมมี่ ชวลา

นายจิมมี่ ชวลา
ประธานกิตติมศักดิ์ ประเทศไทย

นายเคน โคกะ

賢 古賀
ประธานกิตติมศักดิ์ ประเทศญี่ปุ่น

ดร.บูรินทร์ภัฏ พรหมมาศ

ブリンパット・ポムマート
รองประธาน

ดร.สมพร ญาณสูตร

Dr.ソムポーン・ヤアンナスウン
กรรมการ

ดร.ดำรง โยธารักษ์

Dr.ダムロン・ヨーターラック
กรรมการ

ดร.ธนัชพร ภูวรณ์

Dr.タナシャポーン・プウワオン
กรรมการ

นายสมจินต์ รักฉิม

ソムジン・ラックシム
กรรมการ

นายณรงค์ สุทธิภักดี

ナロン・スチパックデー
กรรมการและเหรัญญิก

ดร.เชาว์ เต็มรักษ์

Dr.テムラック・チャオ
กรรมการและเลขานุการ