สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

  • ตราสัญลักษณ์ : ธงไทย-ญี่ปุ่นและความร่วมมือ
  • สีประจำโรงเรียน : สีเขียว-ทอง
  • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นจำปาทอง

ความหมายของตราสัญลักษณ์

  • ธงชาติไทย แสดงความเป็นไทย
  • ธงชาติญี่ปุ่น แสดงความเป็นญี่ปุ่น
  • สัญลักษณ์ตรงกลาง แสดงสัญลักษณ์โรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างไทย-ญี่ปุ่น

ความหมายของ สีเขียว-ทอง

  • สีเขียว สีแห่งธรรมชาติแสดงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • สีทอง สีแห่งความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้าในชีวิต

ความหมายของต้นจำปาทอง

ต้นจำปาทอง เป็นต้นไม้สูงใหญ่ แสดงถึงความมั่นคง ดอกของมันมีสีเหลืองอมส้มเสมือนทองคำ แสดงถึง ความมั่งคั่ง และ ความอุดมสมบูรณ์