MR.KEN KOGA

นายเคน โคกะ

ประธานกรรมการ

มนุษย์เราเกิดมาพร้อมกับพลังที่ไร้ขีดจำกัด เราอยู่ในโลกที่ประกอบด้วยความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุด ที่คิดว่าตัวเองมีข้อจำกัดถามว่าใครเป็นคนกำหนด ไม่ใช่ตัวเองหรอกเหรอ ตัวเองทำได้ ? หรือทำไม่ได้ ? มาใช้ความสามารถของตัวเองในการสร้างความสำเร็จไหมครับ

ครูโรงเรียนมัธยมยานากาวาพร้อมเต็มที่กับการใช้ความรู้ความสามารถที่ไร้ขีดจำกัด เราใช้ปรัชญาการศึกษา (SOTTAKU DOJI) ในการขับเคลื่อนการศึกษาของโรงเรียน เพื่ออนาคตที่กว้างไกล ภายใต้ความเป็นไปได้ไม่จำกัด !!

การจัดการศึกษาที่ผสมผสานสองวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่นจะสามารถสร้างสรรค์เยาวชนไทย ให้มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด แต่มีความเป็นสากล มีทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และทักษะชีวิต มีศักยภาพในการดำรงตน อยู่ร่วมกับสังคมโลกได้ โรงเรียนมัธยมยานากาวาจะเป็นโรงเรียนทางเลือกใหม่ที่รองรับบุตรหลานของชาวไทยเป็นอย่างดี

DR.CHAO TEMRAK

ดร.เชาว์ เต็มรักษ์

ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนมัธยมยานากาวา

การสร้างชาติ คือ การพัฒนาคน ประเทศญี่ปุ่นเจริญก้าวหน้าบนพื้นฐานการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมความเป็นญี่ปุ่นที่สมบูรณ์ เพราะมีระบบการศึกษาที่ได้ข้อสรุป ทำให้ประชากรมีคุณภาพ

ผมได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์จากญี่ปุ่น เป็นเวลา 9 ปี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ทำให้เห็นการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น ที่สามารถนำมาปรับใช้ให้กับประเทศไทยได้เป็นอย่างดี และเป็นแรงบันดาลใจให้ส่งนักเรียนไทยไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วกว่า 400 คน เป็นการใช้ญี่ปุ่นเป็นฐานในการพัฒนา และ เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุนระดับมัธยมปลายจึงได้ร่วมมือกับโรงเรียนยานากาวา (มัธยมปลาย) ที่จังหวัดฟุกุโอกะ สร้างโรงเรียนมัธยมยานากาวา(มัธยมต้น) เป็นโรงเรียนทางเลือกโดยใช้หลักสูตรแกนกลางกระทรวงศึกษาธิการบูรณาการศาสตร์พระราชา บริหารจัดการแบบญี่ปุ่น ท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์ ก้าวทันเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย เสนอนโยบายไทยแลนด์ 4.0

นายณรงค์ สุทธิภักดี

นายณรงค์ สุทธิภักดี

ผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมยานากาวา

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนที่เคารพทุกท่าน

     โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมการศึกษาและอื่น ๆ ทำให้ทุกคนต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้การดำรงชีวิตมีคุณภาพในปัจจุบันและเตรียมพร้อม เพื่ออนาคต ทักษะชีวิตจึงเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับทุกคนที่จะต้องเรียนรู้ ทั้งจากทฤษฎีและการปฏิบัติหลายครั้งที่เราจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แต่เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาสังคมกับเปลี่ยนไปอีกก้าวหนึ่งจึงทำให้กลายเป็นปัญหาสังคมซับซ้อนกันมากขึ้น

     โรงเรียนมัธยมยานากาวาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ปกครอง ที่จะชี้ทางและสนับสนุนให้ลูกหลาน เข้ามาเรียนรู้ และฝึกทักษะชีวิตเพื่อออกสู่สังคม ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจากโรงเรียนอื่นในระดับเดียวกัน ด้วยการจัดการศึกษาตามแนวทางญี่ปุ่นบูรณาการศาสตร์พระราชา ด้วยความมุ่งมั่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2560 เป็นปีที่ 2 ของการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมยานากาวา แต่ก็มีการพัฒนาและขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่า 100% ด้วยความร่วมมือของผู้ปกครองทุกท่านและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงขอให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของบุคลากรทุกคนในการที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนและนำพาลูกหลานทุกคนสู่เป้าหมาย ที่พึงประสงค์ร่วมกัน

     ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ไว้วางใจต่อโรงเรียนมัธยมยานากาวาและให้ความร่วมมือด้วยดีมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

นายสมทรง ฝั่งชลจิตร

นายสมทรง ฝั่งชลจิตร

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ความฝันของนักเรียนต้องไปให้ถึง  โรงเรียนมัธยมยานากาวา มุ่งมั่นบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนทันสมัยก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช้จัดการศึกษาเพื่อก้าวตามการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนกำกับให้ครูทุกรายวิชาศึกษาหลักสูตรให้เขาใจชัดเจน ต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบัติ (Practice)

     เพื่อเกิดประสบการณ์การเรียนรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาอย่างเข้าใจ         โรงเรียนมัธยมยานากาวา มีความเชื่อว่าผู้เรียนทุกคน มีความคิดและคิดเป็น มีความสนใจบางอย่างอยู่ในตน โรงเรียนจึงต้องกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพลัง ขับส่งสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในตนออกมา ผ่านการคิดสร้างสรรค์ ทำโครงงาน (Project Based Learning) และ/หรือการหยิบเอาประเด็นปัญหา สังคม สิ่งแวดล้อม รอบตัว หรือที่สนใจ มาใช้วิจารณญาณ ในการคิดวิเคราะห์ ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญญหานั้นๆ อย่างสร้างสรรค์ ( Problem Based Learning) ด้วยตนเองหรือกับเพื่อนที่มีความเห็นพ้องกัน “ความฝันของนักเรียนคือเป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง”

     การพัฒนาผู้เรียนมีทักษะชีวิต สามารถดำรงอยู่เพื่อการมีชีวิต การประกอบอาชีพและการอยู่ร่วมกับเพื่อนต่างชาติต่างศาสนาได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองโลก (World citizen) โรงเรียนมัธยมยานากาวา จึงเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณลักษณะคุณภาพญี่ปุ่น เรื่องการมีวินัย การให้เกียรติเคารพตนเองและผู้อื่น  และความรับผิดชอบ ผ่านการปฏิบัติจริง เพื่อให้เป็นวิถีชีวิตในการแสดงตนในชีวิตประจำวัน และในอนาคต  นอกจากนั้นโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนทุกคน มีสมรรถนะการจัดการตนเอง โดยการมอบหมายภาระงานทั้งส่วนตนและส่วนรวม  สมรรถนะการคิดขั้นสูงผ่านการทำโครงงาน (PBL) สมรรถนะการสื่อสารและนำเสนอผลงานโครงงาน  สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรมของสภานักเรียนและกิจกรรมของชั้นเรียน  สมรรถนะการเป็นพลเมืองเข้มแข็ง และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยากรอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการสภานักเรียนและงานกิจการนักเรียน วางระบบจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียนสไตล์ญี่ปุ่น และบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในรูปแบบบริการชุมชนและสังคม 

     “ 2022  YANAGAWA GO TO THE WORLD”  นี่คือวิสัยทัศน์การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาระยะที่สอง ของโรงเรียนมัธยมยานากาวา ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนแสดงความสามารถด้านการใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาผลงานวิจัย การประดิษฐ์ การคิดค้น จากสิ่งที่สนใจ และสามารถสื่อสารนำเสนอในเวทีระดับชาติและนานาชาติ (ประเทศญี่ปุ่น)ได้ ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ในระดับเดียวกัน

     ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกคนที่มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจ โรงเรียนมัธยมยานากาวา (YANAGAWA JUNIOR HIGH SCHOOL) โรงเรียนทางเลือกใหม่ สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น ดูแลบุตรหลานของท่าน