เส้นทางยานากาวาแห่งประเทศไทย

YANAGAWA.AC.TH

จากจุดเริ่มของเด็กชายเชาว์ เต็มรักษ์ กับการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 2532 ได้เห็นแนวทางการพัฒนาคนญี่ปุ่นอย่างมีคุณภาพภายใต้การศึกษาที่ตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศ ทำให้ญี่ปุ่นได้รับการยอมรับจากประเทศทั่วโลก จึงได้ระบบญี่ปุ่นมาบูรณาการในการศึกษาไทย

  • การมีระเบียบวินัย
  • การมีความรับผิดชอบ
  • การให้เกียรติ เคารพตนเองและผู้อื่น

Smart Education

จัดการศึกษาเน้นคุณภาพสร้างคนหัวใจแห่งความเป็นไทยสไตล์ญี่ปุ่น

2565-2566

ภายใต้การบริหารจัดการสไตล์ญี่ปุ่น ทีมงานคุณภาพ สร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่เข็มแข็ง นักเรียนตั้งใจเรียนอย่างมีความสุข จำนวนนักเรียน 75 คนต่อชั้นปี 225 คนทั้งโรงเรียนเต็มตามเป้าหมาย

โครงการห้องเรียนยานากาวาทั่วประเทศ

2565-2567

ดำเนินการขยายห้องเรียนยานากาวา ห้องเรียนพิเศษภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1 จังหวัด 1 ห้องเรียน ๆ ละ 25 -30 คน เป้าหมาย 30 จังหวัด รวมนักเรียน 800 - 900 คน

Professional Experience for Japanese

อนุบาลยานากาวาเสาร์-อาทิตย์

2566 – 2568

เปิดการเรียนการสอนช่วงเสาร์-อาทิตย์ ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)วิชาพื้นฐาน คณิตศาตร์ วิทยาศาตร์ สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และร้องเล่นเต้นรำ เตรียมความพร้อมเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  • ติวเข้มตลาดทั้งปี ระดับ ม.1 – 3 เพื่อเตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนยอดนิยมในจังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ติวเข้มตลาดทั้งปี ระดับ ป.4 – 6 เพื่อเตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนยอดนิยมในจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเทศญี่ปุ่น

2565 – 2570

สร้างนักเรียนให้มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นสอบผ่าน N 5 > จำนวนมาก 60 % +ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมยานากาวา เรียนต่อ ม.ปลายโรงเรียนยานากาวาประเทศญี่ปุ่น จำนวน 20 คน /ปีการศึกษา

ยานากาวาสู่สากล

2565 – 2570

ขยายฐานการรับรู้เกี่ยวยานากาวาทั่วโลก เริ่มจากภาคพื้นเอเชีย โดยใช้ยานาวานครศรีธรรมราชเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่

จัดตั้งสำนักงานยานากาวาประเทศต่าง ๆ จำนวน 10 ประเทศ