เส้นทางการศึกษาของนักเรียนมัธยมยานากาวา

สร้างเด็กไทยให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ให้เกียรติ เคารพตนเองและผู้อื่น นำระบบการศึกษาสไตล์ญี่ปุ่นมาปรับใช้กับการศึกษาไทย บูรณาการศาตร์พระราช เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สร้างสรรค์นักเรียนให้มีศักยภาพในการดำรงตน ดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ พร้อมออกจากอกครู สู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ ประสบความสำเร็จในการการครองชีพต่อไป

เส้นทางเดินสู่....แสงสว่างปลายอุโมงค์ ที่แตกต่าง แห่งเดียวในประเทศไทย@ยานากาวา นครศรีธรรมราช

จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมยานากาวา สามารถเรียนต่อ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนยอดนิยม หรือการศึกษาระบบโคเซนในประเทศไทย หรือโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเทศญี่ปุ่น และโรงเรียนระดับที่สูงกว่าทั่วโลก

ผลสัมฤทธิ์จากการจัดการศึกษาตามแนวทางยานากาวาโมเดล เรียนต่อโรงเรียนยอดนิยมในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ 50% เรียนต่อประเทศญี่ปุ่น 30% และเรียนต่อสายอาชีวะศึกษาระบบโคเซน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาอย่างเป็นการ...

ม.ปลาย ประเทศไทย50%
ม.ปลาย ประเทศญี่ปุ่น30%
สายอาชีวะ หรือ โคเซน20%