นางสาวศิรกานต์ ภารา

シラカーン・パーラー
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่การไม่เคยพ่ายแพ้ แต่เป็นการลุกขึ้นได้ทุกครั้งที่ล้มลงต่างหาก

นางสาวบุญจิรา พงศ์สวัสดิ์

ブンジラー・ポンサワット
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

การเติบโตไปเป็นคนที่รู้จัก