นายณรงค์ นุ่นทอง

ナロン・ヌントーン
ที่ปรึกษา

นางเสาวลักษณ์ แหละบัง

サワラック・レッバン
ที่ปรึกษา

ดร.ธนชพร ภูวรณ์

Dr.タナチャポーン・プーワオン
ที่ปรึกษา

รศ.ดร.สืบพงษ์ ธรรมชาติ

Dr.スープポオン・タマシャート
ที่ปรึกษา

รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ

ナロン・ブンソオンカワオン
ที่ปรึกษา

ดร.สันติ นาดี

サンテ・ナーデー
ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สำเริง จันชุม

サムルオン・ジャンシュム
ที่ปรึกษา

นายภักดี เหมทานนท์

パックデー・へムターノン
ที่ปรึกษา

ว่าที่ ร.ท.ดร.สุเวศ กลับศรี

Dr.スワエン・カラプシー
ที่ปรึกษา

ดร.พรศักดิ์ จินา

Dr.ポーンサック・ジナー
ที่ปรึกษา

ดร.ภูริชญา เผือกพรหม

プリシャヤー・プオクポム
ที่ปรึกษา