ดร.เชาว์ เต็มรักษ์

Dr.テムラック・チャオ
ประธานกรรมการ

ดร.สมพร ญาณสูตร

ソムポーン・ヤアンスーン
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.บูริทร์ภัฎ พรหมมาศ

Dr.ブリンパット・ポムマート
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเมธาสิทธิ์ การัยภูมิ

メターシット・カライプム
ผู้แทนครู

นางสาวนิตติ​ญา​ อาการส​

ผู้แทนผู้ปกครอง

นายณรงค์ สุทธิภักดี

ナロン・スチパックデー
กรรมการและเลขานุการ