ระเบียบการรับสมัครเรียนนักเรียนใหม่

การสมัครเรียน

 • สมัครด้วยตนเอง ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเรียนขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานโรงเรียนมัธยมยานากาวา ชั้น 1 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08:00 - 16:00 น.
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-7580-0849 หรือ 08-7699-1155
  Line ID : @drchao

 • สมัครออนไลน์สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน คลิกสมัครออนไลน์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
 • มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย
 • มีความตั้งใจเรียนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนมัธยมยานากาวาและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
 • สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำหรือไปกลับ ได้
 • ยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต

ขั้นตอนการคัดเลือกนักเรียน

 • นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนและมายื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองพร้อมกับผู้ปกครอง
 • ในวันที่นักเรียนมายื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร สามารถทำการสอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์ได้ทันที
 • การสอบข้อเขียนทดสอบความพร้อมพื้นฐานของนักเรียนประกอบด้วย 5 วิชาหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, สังคม และภาษาอังกฤษใช้เวลา 60 นาที

 • นักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ สามารถดำเนินการรายงานตัวและชำระเงินที่ห้องสำนักงาน

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

 • ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ( กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน )
 • สำเนาสมุดรายงานผลการเรียน หรือหนังสือรับรองผลการเรียน 5 เทอม (ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาสูติบัตร ของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน ของบิดา อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน ของมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านและหลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของนักเรียน กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล
 • ( กรณีรับบุตรบุญธรรม ) สำเนาเอกสารการรับรองบุตรบุญธรรม จำนวน 1 ฉบับ
 • ( กรณีชาวต่างประเทศ ( บิดา หรือ มารดา ) สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่บันทึกรายการ จำนวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ : สำหรับวันรายงานตัวนักเรียน นำหลักฐาน ใบ ปพ.1 (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

ระเบียบการรับสมัครเรียนนักเรียนโอนย้าย

นักเรียนสามารถย้ายเข้ามาเรียนที่โรงเรียนมัธยมยานากาวาทุกระดับชั้น ม.1-3 ตลอดทั้งปี เพราะใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเหมือนกัน

 • หนังสือส่งนักเรียนขอย้ายไปเข้าเรียนจากสถานศึกษาเดิม
 • หลักฐาน ใบ ปพ.1 (ฉบับจริง) จากสถานศึกษาเดิม พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 • ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน)
 • สำเนาสูติบัตร ของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน ของบิดา อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน ของมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านและหลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของนักเรียนกรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล
 • (กรณีรับบุตรบุญธรรม) สำเนาเอกสารการรับรองบุตรบุญธรรม จำนวน 1 ฉบับ
 • (กรณีชาวต่างประเทศ (บิดา หรือ มารดา) สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่บันทึกรายการ จำนวน 1 ฉบับ