จำนวนนักเรียน 230 คน
โพ

พรรณิภา งามวิไลพันธ์
パニパー・ンガムウィッライパン

พรรณิภา งามวิไลพันธ์
โรงเรียนสำเร็จวิทยา จังหวัดสระแก้ว
 
 
แจกัน

พรชนก สุวรรณโน
ポーンチャノック・スワンノー

พรชนก สุวรรณโน
โรงเรียนวัดไม้เรียง
 
 
ปราย

ปวริตา หนูแดง
パワリッター・ヌーデーン

ปวริตา หนูแดง
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง
 
 
พลอย

มธิภา จุฬามณี
パナリン・チュタマニー

มธิภา จุฬามณี
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
 
 
ใบเฟิร์น

ธัญชนก ศิระโอภาพร
タンチャノック・シラオーパーポーン

ธัญชนก ศิระโอภาพร
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
 
 
ใบข้าว

ธมลรัตน์ มูณีผล
タモンラット・ムーニーポン

ธมลรัตน์ มูณีผล
โรงเรียนบ้านตลาด
 
 
ชั่งใจ

ชั่งใจ แก้วรุ่งฟ้า
チャンジャイ・ゲウルンファ

ชั่งใจ แก้วรุ่งฟ้า
โรงเรียนบริบูรณ์วิทยา
 
 
แพร

ชนัญธิดา พรหมฤทธิ์
チャナンティッダ・ プロムリット

ชนัญธิดา พรหมฤทธิ์
โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง
 
 
เก้า

อานนท์ ลี้กำจร
アノン・リーカムヨーン

อานนท์ ลี้กำจร
โรงเรียนบริบูรณ์วิทยา
 
 
อันดา

อภิภัทร ชมธรรมวัตร
アティパット・チョムタマワット

อภิภัทร ชมธรรมวัตร
โรงเรียนปทุมานุกูล
 
 
ดิน

หัสดินทร์ โรจนหัสดินทร์
ハサディン・ロージャナハサディン

หัสดินทร์ โรจนหัสดินทร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ปัตตานี
 
 
ฮีโร่

ภาสวุฒิ ทองไซร้
パーサウット・トンサイ

ภาสวุฒิ ทองไซร้
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช