0

Students

0

Graduates

0

Award

0

Visitor

สร้างสรรค์เยาวชนไทย ให้กล้าคิด กล้าทำ กล้านำเสนอ พัฒนาทักษะชีวิตให้มีศักยภาพในการดำรงตน

    โรงเรียนมัธยมยานากาวา เป็นโรงเรียนแห่งความร่วมมือทางการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น บนพื้นฐานแห่งความสำเร็จจากโรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น 80 ปี นำส่งต่อมายังยานากาวาประเทศไทย ปรับใช้แนวทางสไตล์ญี่ปุ่นอย่างตัวกับความเป็นไทย

 • สร้างเด็กให้มีระเบียบวินัย
 • สร้างเด็กให้มีความรับผิดชอบ
 • สร้างเด็กให้เคารพ เองตน และให้เกียรติผู้อื่น

    เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ห้องเรียนพิเศษ SMTP (Science, Mathematics and Technology Programs) เสริมภาษาญี่ปุ่น+ภาษาอังกฤษ J-Eng & PBL (Japanese , English and Project Based & Problem Based บูรณาการ PBL ทักษะชีวิตทุกสาระวิชา

 • โรงเรียนความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สนับสนุนการเรียนภาษาญี่ปุ่นฟรียุคโควิดแพร่ระบาด ผ่านแอฟลิเคชั่น SugoiNihongo ปีการศึกษา 2563
 • ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET อันดับ 1 สังกัด สช.จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 ปีติดต่อกัน (2561, 2562, 2563 )

ยานากาวากับการสร้างชาติ

ยานากาวากับการสร้างชาติ จากประสบการณ์ของผู้ก่อตั้ง ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นักเรียนเก่าญี่ปุ่นได้มองเห็นแนวทางการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น อย่างเป็นระบบ เจริญก้าวหน้าในทุกมิติ ได้ส่งนักเรียนไทยไปศึกษาต่อยังประเทศญี่ปุ่นติดต่อกัน 20 ปี รวมจำนวนนักเรียน 300 กว่าคน จึงนำการศึกษาระบบญี่ปุ่นมาบูรณาการกับการศึกษาไทย ...

Call To Action

เด็กดีเด็กเก่งยานากาวา

ปัณณวิชญ์ ชนะภัย (บุค)

ปัณณวิชญ์ ชนะภัย (บุค)

สอบผ่านความสามารถภาษาญี่ปุ่น N5

ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ความพฤติดีเรียบร้อย มุ่งมั่น รับผิดชอบต่อเองและผู้อื่น 

สุพิชญา หมื่นจร (เชียร์)

สุพิชญา หมื่นจร (เชียร์)

สอบผ่านความสามารถภาษาปุ่น N5

 เป็นกรรมการสภานักเรียน มีความรับผิดชอบ เสียสละ กำหนดการศึกษาต่อ ม.ปลายประเทศญี่ปุ่น

สุชานันท์ ศรีงาม (อิ๋ง)

สุชานันท์ ศรีงาม (อิ๋ง)

สอบผ่านความสามารถภาษาปุ่น N5

เป็นกรรมการสภานักเรียน นักเต้น นักร้อง นักพูด นักกิจกรรม อยู่กับสังคมได้ 

สิตารัศม์ พิมลศรี (โบตั๋น)

สิตารัศม์ พิมลศรี (โบตั๋น)

สอบผ่านความสามารถภาษาปุ่น N5

ขยันเรียน มุ่งมั่น ตั้งใจ มีเป้าหมายชัดเจน รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ศิริษา พรหมแก้ว (อิ๋ว)

ศิริษา พรหมแก้ว (อิ๋ว)

สอบผ่านความสามารถภาษาปุ่น N5

เป็นกรรมการสภานักเรียน ตั้งใจเล่าเรียน รู้จักตัวเอง ช่วยเหลือผู้อื่น จิตอาสา มีเป้าหมายที่ชัดเจน

พิณญาภา แซ่ฉั่ว (ลูกฟูก)

พิณญาภา แซ่ฉั่ว (ลูกฟูก)

สอบผ่านความสามารถภาษาปุ่น N5

 เป็นกรรมการสภานักเรียน ศึกษาต่อ ม.ปลายโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี สาขาภาษาญี่ป่น นักเต้น นักร้อง นักพูด

พงศพัศ เลิศสรวิศย์ (ต้นน้ำ)

พงศพัศ เลิศสรวิศย์ (ต้นน้ำ)

สอบผ่านความสามารถภาษาปุ่น N 4

เป็นกรรมการสภานักเรียน ตั้งใจเล่าเรียน ศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

โชทาโร มูไค (โชทาโร)

โชทาโร มูไค (โชทาโร)

สอบผ่าน N2 คะแนน 100%

สอบผ่านความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 คะแนน 100% เป็นกรรมการสภานักเรียน ศึกษาต่อ ม.ปลายประเทศญี่ปุ่น

คณิศร ศรีณพงษ์ (คิง)

คณิศร ศรีณพงษ์ (คิง)

สอบผ่าน N5 คะแนน 100%

สอบผ่านความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 คะแนน 100% เป็นกรรมการสภานักเรียน ศึกษาต่อ ม.ปลายประเทศญี่ปุ่น

กันต์ ปานจันทร์ (กันต์)

กันต์ ปานจันทร์ (กันต์)

สอบผ่าน N5 คะแนน 100%

สอบผ่านความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 คะแนน 100% เป็นกรรมการสภานักเรียน ศึกษาต่อ ม.ปลายประเทศญี่ปุ่น

อิษยา สถิติสังวร (ชีต้าร์)

อิษยา สถิติสังวร (ชีต้าร์)

สอบผ่าน N5 คะแนน 100 %

สอบผ่านความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N5  คะแนน 100 % เป็นกรรมการสภานักเรียน ศึกษาต่อ ม.ปลายประเทศญี่ปุ่น

วีรกรณ์ เลิศสิริสรณ์ (กันกัน)

วีรกรณ์ เลิศสิริสรณ์ (กันกัน)

สอบผ่านภาษาญี่ปุ่น ระดับ N 5

สอบผ่านภาษาญี่ปุ่น ระดับ N 5 และสอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เป็นกรรมการสภานักเรียนมีบทบาทภาวะผู้นำที่ดี

กรศิรัศมิ์ นุชม่วง (ปราง)

กรศิรัศมิ์ นุชม่วง (ปราง)

สอบผ่านภาษาญี่ปุ่นระดับ N 4

สอบผ่านภาษาญี่ปุ่นระดับ  N 4 ชนะเลิศสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นเหรียญทองภาคใต้ เป็นนักพูด นักคิดนักกิจกรรม ได้รับทุนการศึกษาเรียน ม.ปลายญี่ปุ่น

ศิริวิชย์ เกียรติเวชสิทธิ์ (คอปเตอร์)

ศิริวิชย์ เกียรติเวชสิทธิ์ (คอปเตอร์)

สอบผ่านความภาษาญี่ปุ่น ระดับ   N 5

สอบผ่านวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ. N 5 เป็นประธานสภานักเรียนประจำปี 2564 นักร้อง นักพูด ..เรียนต่อ ม.ปลายญี่ปุ่น

01

การมีระเบียบวินัย

 • การมีสัจจะ
 • การเคารพกฎระเบียบ กติกา
 • การไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
 • ความซื่อสัตย์
02

การมีความรับผิดชอบ

 • การตรงต่อเวลา
 • การจัดระเบียบตนเอง
 • การรักษาความสะอาด
 • การรู้หน้าที่
 • การช่วยเหลือแบ่งปัน
03

การให้เกียรติ เคารพตนเองและผู้อื่น

 • การแสดงความเคารพ
 • การรับฟังความเห็นผู้อื่น
 • การพูดจาสุภาพ
 • การแสดงออกที่เหมาะกับกาลเทศะ
 • การแสดงความยินดี

เสียงจากผู้มาเยือน | ผู้ปกครอง

เป็นโอกาสที่ดีของลูกๆ ได้มาอยู่สถาบันที่มีคุณภาพ นำระบบญี่ปุ่นมาเสริมให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และให้เกียรติผู้อื่น เคารพตนเอง จะได้เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป ขอให้กำลังใจลูกๆทุกคน

นางธัญกมล ฉิมมี

นางธัญกมล ฉิมมี

ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ ครูและบุคลากรอาชีวศึกษเอกชน

พัฒนาการศึกษาแบบเรียนปฎิบัติจริง และภาษาญี่ปุ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในนำไปใช้กับชีวิตจริงซึ่งมีบริษัทญี่ปุ่นในประเทศจำนวนมากรองรับผู้ที่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ เป็นโอกาสของเยาวชน…

ดร.สุภาพ เต็มรัตน์

ดร.สุภาพ เต็มรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง

นักเรียนมีความตั้งใจมากในการรับความรู้เพื่อต่อยอด ทำให้ชีวิตที่ดีขึ้น ชื่มชมในผู้บริหารที่ทุ่มเทพัฒนาโรงเรียนจบประสบความสำเร็จ เป็นโรงเรียนต้นแบบในการสร้างคนเพื่อการสร้างชาติอีกโรงเรียนหนึ่ง…

พลเรือตรีอาภากร อยู่คงแก้ว (บิ๊กน้อย)

พลเรือตรีอาภากร อยู่คงแก้ว (บิ๊กน้อย)

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3

มีความประทับใจมาก…บรรยากาศดีมีความเหมาะสมในการเรียนการสอน มีความปลอดภัย เป็นต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบสไตล์ในประเทศไทย เสริมภาษาญี่ปุ่นในหลักสูตรซึ่งมีความสำคัญต่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

นายพีระพงษ์ สองวิหค

นายพีระพงษ์ สองวิหค

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

โรงเรียนมัธยมยานากาวาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มาเยี่ยม ขอให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจในการพาลูกหลานมาเรียนที่นี้ ผมเชื่อมั่นและศรัทธาในความตั้งใจของผู้บริหาร ทำโรงเรียนด้วยตั้งใจจริง

ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง

ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ขอชื่นชมการบริหารจัดการโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ได้อย่างลงตัว การเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ทำให้เห็นคุณภาพของประชากรที่สามารถนำไปพัฒนาประเทศไทยต่อไป

นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร

นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร

รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (2563)

รู้กับ ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ มาเป็นเวลานาน มีประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลา 9 ปี ได้นำระบบญี่ปุ่นมาผสมผสานกับการศึกษาไทยได้อย่างลงตัว เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างมาก บรรยากาศในโรงเรียนร่มรื่นดี อากาศดี

พระราชสุทธิวิมล

พระราชสุทธิวิมล

เจ้าคณะจังหวัดกระบี่

ผมเชื่อมั่นในทีมผู้บริหารในการขับเคลื่อนยานากาวาให้ประสบความสำเร็จ สร้างคนยุคใหม่เพื่อมาพัฒนาชาติไทย เห็นการพัฒนาโรงเรียนอย่างก้าวตามลำดับ สามารถนำเป็นแบบอย่างในการพัฒนาโรงเรียนอื่นอีกด้วย ขอเชิญชวนให้ลูกหลานมาเรียนที่นี้…

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เป็นโรงเรียนที่สร้างเด็กให้มีระเบียบวินัย สอนเด็กไม่ให้ ฟุ้งเฟ้อ ประหยัด บรรยากาศในสวนน่าเรียน เด็กสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และนักเรียนก็สามารถไปเรียนต่อประเทศญี่ปุ่นได้ เป็นการสร้างเด็กเพื่อกลับมาพัฒนาบ้านเกิดต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ติดตามความก้าวหน้ามาโดยตลอดเป็นโรงเรียนทางเลือกสไตล์ญี่ปุ่นที่สร้างเด็กไทยให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ การให้เกีรยติผู้อื่น ทำให้เยาวชนไทยสามารถเป็นผู้นำให้ประเทศชาติเป็นอย่างดี ยินดีสนับสนุนและขอเชิญชวนให้มาเรียนที่นี้...

นายภาณุ อุทัยรัตน์

นายภาณุ อุทัยรัตน์

สมาชิกสภาแห่งชาติ | อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เป็นโรงเรียนสอนให้คนเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้านำเสนอ นักเรียนอยู่อย่างมีความสุข ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการไทย เด็กมีความรับผิดชอบ ที่สำคัญที่ชอบคือบูรณาการศาตร์พระราชา อยากแนะนำ ให้มาเรียนที่นี้...ครับ

ดร. ธีรวัฒน์ วงศ์วรทัต

ดร. ธีรวัฒน์ วงศ์วรทัต

นายกสมาคมกาแฟและชาไทย

โรงเรียนทางเลือกใหม่ของเยาวชนไทย...ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ เรียนปริญญาเอกกับผมเราได้พูดคุยกันเรื่องแนวคิดในการพัฒนาบ้านเกิดและประสบการณ์ สมัยอยู่ประเทศญี่ปุ่น ดีใจเห็นโรงเรียนมัธยมยานากาวามีความก้าวหน้าขึ้นตาลำดับ 

ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์

ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์

อดีตผู้อำนวยการ หลักสูตรปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ยานากาวาร่วมสร้างสรรค์สังคม

มัธยมศึกษาตอนต้นประเทศไทย (ม.1-3)

จากประวัติศาสตร์แห่งความสำเร็จของโรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่นส่งต่อความสำเร็จสู่โรงเรียนมัธยมยานากา จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเรียนต่อ มัธยมศึกษาตอนปลายประเทศญี่ปุ่น และโรงเรียนยอดนิยมในประเทศไทย

มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเทศญี่ปุ่น (ม.4-6)

จบมัธยมศึกษาตอนต้นประเทศไทย ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น ประสบการณ์รับนักเรียนต่างชาติมาแล้วกว่า 30 ปี ห้องเรียนนานาชาติในโรงเรียนญี่ปุ่น

ห้องเรียนยานากาวาทั่วประเทศ

โครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น ณ โรงเรียนที่มีความประสงค์จะเปิด โดยสอนออนไลน์สดจากโรงเรียนมัธยมยานากาวา โรงเรียนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้เลย

เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ (SugoiNihongo)

App การเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์พัฒนาโดยโรงเรียนมัธยมยานากาวาร่วมกับบริษัท PayOut ประเทศญี่ปุ่นโดยความร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเองชน(สข) สมัครเรียนได้เลย

ตลาดนัดวิชาการยานากาวาสุดสัปดาห์

เปิดการเรียนการสอนช่วงเสาร์-อาทิตย์ ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)วิชาพื้นฐาน คณิตศาตร์ วิทยาศาตร์ สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และร้องเล่นเต้นรำ เตรียมความพร้อมเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ให้คำปรึกษาเรียนพร้อมทำงานประเทศญี่ปุ่น

นักเรียน ระดับ ม.3 เรียนต่อ ม.ปลาย หรือ ม.ปลาย ปวช.ปวส.ปริญญาตรีที่สนใจ เดินทางไปเรียนพร้อมทำงาน ส่งตัวเองเรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีกว่า

กองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนายานากวา

มูลนิธิคนสร้างคน ทะเบียนเลขที่ นศ 130 ก่อตั้งโดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และเป็นประธานมูลนิธิคนแรก (2560-2562) มีวัตถุประสงค์ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาโรงเรียนมัธยมยานากาวา รับบริจาคทุนการศึกษากองละ 300 บาท/เดือน 500 บาท/เดือน 1,000 บาท/เดือน หรือตามความเหมาะสม ทางโรงเรียนจะนำ Logo บริษัทของท่านใส่ในเว็บไซต์ข้างล่าง...

เต็มรักษ์ดอทคอม
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)
Sugoi Nihongo
YANAGAWA HIGH SCHOOL
Thai Information System Co.,Ltd.
YOKOSO (Thailand) Co.,Ltd.
CJ World Communication Co.,Ltd.