งาน Shopping   Online

งาน Shopping Online

งานธุรกิจ E-Commerce ของนักเรียนชั้น ม.3 เชิญผู้ปกครองและนักเรียนร่วม Shopping ซื้อสินค้าออนไลน์ ในวันที่ 17 ก.พ. 66 เวลา 15.50น.-16.30 น. เท่านั้น

157 นางสาว ธนัชพร แซ่แต้
166 นางสาว ธัญญรัตน์ ครชาตรี
139 นาย ณัฏฐวีกร ใจสว่าง
222 นาย พิพัฒนมงคล บำรุงศรี
162 นางสาว ปุญชิดา บริสุทธิ์
177 นาย กิตติ นิยมญาติ
257 เด็กหญิง ปุณยนุช คงสาคร
140 เด็กชาย ภูมิรพี โยธารักษ์
178 นางสาว กชพร รอดบุญ
150 เด็กชาย นัตติกร ธัญญพันธ์
164 นางสาว ภัททิยา สงวนคำ
173 นางสาว อิษฏาศา โชติกศุภเศรณี
144 นาย สุพศิน กระบิน
163 นางสาว เมธชนุตม์ โพพินิต
180 เด็กชาย กันตวัฒน์ ดวงจันทร์
161 เด็กหญิง ศลิษา รุ่งแสนสุขสกุล
191 นางสาว ปสุตา เจริญสุข
167 เด็กหญิง วริยา ปฐมนุพงศ์
168 เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ คำตัน
175 เด็กหญิง กมลชนก กลิ่นทิพย์ขจร
256 เด็กหญิง โชติกา เอื้อตระการวิวัฒน์
176 เด็กชาย ชินบุตร ศักดิ์ธานี
148 นาย จาฎุพจน์ เกตุแก้ว
179 นาย ชญตว์ ไทยเมือง
143 นาย แทนคุณ เกียรติเวชสิทธิ์
220 เด็กชาย ปภังกร วงษ์กลาง
151 นาย ธนธรณ์ พิกุลทอง
156 เด็กชาย พุฒิธร แก่นแก้ว
146 เด็กชาย ปรัตถกร รมย์ทอง
189 เด็กชาย กาณฒ์ พลเยี่ยม
172 เด็กชาย ศุภกฤต ทองกิ้ม
261 นางสาว ฐานิดา เอียดคง
141 นาย พัชรพล ณ นคร
170 เด็กหญิง นพรรษร สุขจนะ
153 นาย ณัฐพากย์ ภูริภัทรพันธุ์
159 เด็กหญิง พิชรัชต์ ยมนา
183 เด็กชาย อภิวัฒน์ บุญศิริ

152 นาย ธนกร พิกุลทอง
182 เด็กชาย สุทธิภัทร คงทองคำ

174 เด็กชาย โอบนิธิ ทองแก้ว

142 นาย พีรพล ณ นคร
145 นาย ธิติ สุภากาญจน์
160 นางสาว นนทธร วิเศษสินธุ์

 

  3,494
ประกาศเมื่อ 31/01/2023 13:38:18