โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
การสมัครเรียน สำหรับนักเรียนโอนย้าย
   
1. หนังสือส่งนักเรียนขอย้ายไปเข้าเรียนจากสถานศึกษาเดิม
2. หลักฐาน ใบ ปพ.1 (ฉบับจริง) จากสถานศึกษาเดิม พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน)
4. สำเนาสูติบัตร ของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน ของบิดา อย่างละ 1 ฉบับ
7. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน ของมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
8. สำเนาทะเบียนบ้านและหลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของนักเรียนกรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล
9. (กรณีรับบุตรบุญธรรม) สำเนาเอกสารการรับรองบุตรบุญธรรม จำนวน 1 ฉบับ
10. (กรณีชาวต่างประเทศ (บิดา หรือ มารดา) สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่บันทึกรายการ จำนวน 1 ฉบับ
   
 
 
การสมัครเรียน
ระเบียบการรับสมัครเรียนนักเรียนใหม่
ระเบียบการรับสมัครเรียนนักเรียนโอนย้าย
สมัครเรียนออนไลน์
ข้อสอบออนไลน์
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)